.
හැමදේටම කෑගහන්න පුරුඩුවෙලා ඉන්න අපේ අයට ලොකු ප්‍රශ්ණයක් නේ මේ Z ලකුණ හැදුවේ කොහොමද කියන එක..
මෙහෙමයි ඒක වෙන්නේ.. පැරණි නිර්දේශයේ ලකුණුත් නව නිර්දේශයේ ලකුණුත් එක්තරා ක්‍රමවේදයකට එකතු කිරීමෙන් තමා Z අගය නිර්ණය කරන්නේ.. එතකොට ඒ ලකුණු ඒකාබද්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි..

Advertisements