තුන්සක රියට නගිද්දී ඇසුනු බරාස් නඳ…
මෙතරම් දුරක් ආ සඳ…
අඟල් හතරකුත් තවත් මඳ…
විදා පෙන්නවයි මගේ හඳ…