පැතුම් කැලුළු විකසිත වී දිළිහේවා..
සැප සම්පත් ඔබ සැම වෙත ළං වේවා…
සැමසිත් තුළ මෙත් සිතුවිළි පැතිරේවා..
ඔබ සැමටම සුභ නව වසරක් වේවා…

සුබ නව වසරක් වේවා

Advertisements