.


ලයිට් නැතිවෙලාවට වැසිකිලි යන්න ගියාම සිද්දවෙන නානාවිද කරදර සලකා බලා අපේ පැත්තේ ප්‍රසිද්ද කොත්තු කඩයක් නවතම සොයාගැනීමක් කලා.. ඒ තමා කොත්තු වලට කනාමැදිරියන් දැමීම.. ඉතිං කණාමදිරියගේයි මගේයි දෙන්නගේම ලකේ පුයිට්…

Advertisements