සිස්සත්තෙන් සතියකට…
සා\පෙළින් අවුරුදදකට… රැකුණු එය
උසස් පෙළ පලමු වර නැත්තටම නැති විය..
දෙවනිවර වෙහෙසවී ඩිංගක් ඉපයුවෙමි
උපාධිය අරඹා තව ටිකක්..
ඩිප්ලෝමාව දිනා තවත් ඩිංගක්
නුදුරු දිනයේම උපාධිය ලබා
උපයාගනිමි මට නැති වූ ලැජ්ජාව…
(බිමකට වැටෙන්නට පෙර)

Advertisements