ඔබ වෙනුවෙන් නිදිමැරුවෙමි….
ඔබ හිතේ මුදුන් කරගත්තෙමි..
ඔබ තුරුළුකරගන්නට ආසා කළෙමි..
ඔබට පෙම් කලෙමි මුළුහදින්…
ආදරෙයි ඔබට මම..
දහදුක් විඳ …
ඔබ ලබන්නට…
ගත් ඒ මහන්සිය…
මෙතෙක් බලලා නැද්ද කිසිවෙක්…
ඇයි මෙතරම් පමා…
මට ඔබ හිමි නැද්ද…
එන්න මගේ ළඟට..
දවසට කීපාරක් බලනවාද මම…
ඔබ ඇවිත් නෑ තවම…
සෙනසුරාදා වරුවෙන් පස්සෙ…
ඔබ නොඑන බව විස්වාසයි මට.. ඉරිදාද..
අදත් නිවාඩු.. ඔබ එන්නේ නෑ..
අනේ හෙටවත් එන්න..
BIT semester 4 ප්‍රතිපලය…
අමාරුවෙන් ලිව්ව විභාගේ … තවමත් ප්‍රතිපලය පමා ඇයි..

Advertisements