අද දින නික්ම යන ආදරණීය පින්තු ගුරු පියාණනි… මේ ඔබ මට දුන් දායාදයයි…
මා වැනි දහසක් සිසු දරු දැරියන්ගේ දෑස පෑදූ මේ පිනෙන්ම ඔබට අමා මහා නිවන් සුවය අත්වන්නේය….

Advertisements