අභාවප්‍රාප්ත කුමුදු පින්තු ගුරුපියාණන්ගේ දේහය, දැනට ආරන්චි ලැබී ඇති ආකාරයට එතුමාගේ කොලොන්නාව නිවසේ තැන්පත් කර ඇත.

අවසන් ගෞරව දැක්වීමට බලාපොරොත්තුවන්නන්ගේ පහසුව තකා එතුමා සේවය කළ ඕපන් ආර්ක් ආයතනය සිතියමක් ලබා දී තිබේ… මේ එයයි

Advertisements