මේ දවස් වල වාහනයකට තෙල් ගහනවා කියන්නේ ඇඟෙන් ඇටයක් යනවාටත් හපන් වැඩක් නේ… ඔන්න ජන්ජාලේ පීරද්දී ලහියාට හම්බවුනා මේකට විසඳුමක් විදිහට දුන්න අරපිරිමහින උපදෙස් ටිකක්…


මේකනම් මම යාහූ වලින් කොපි කළා හොඳේ……

ඇත්තටම බලාගෙන යද්දී අපි කොයිතරම් නම් ඉන්ධන නිකන් තේරුමක් නැතිව නාස්ති කරලා දානවාද…

1) Slow and steady wins the race
Gasoline mileage drops off in most cars once you’re going faster than about 60 mph (see chart at left). For every 5 mph you drive over 60 mph, you’re essentially paying an extra 24 cents per gallon of gas.

Try using cruise control on interstates and other highways to maintain a constant speed. It can also help to use your car’s overdrive gears, which save fuel and engine wear by reducing your speed.

2) Be cool in traffic
Aggressive driving — speeding, swerving, sudden acceleration and braking — is not only dangerous, it can lower your gas mileage 33 percent on highways and 5 percent on city streets. Revving your engine while stopped is even more wasteful.

3) But not too cool
Air conditioning can be a big drain on gasoline, so make sure you don’t just leave it on absentmindedly, and certainly don’t leave it on while windows are open, even if they’re just cracked. You can improve your fuel efficiency in stop-and-go traffic by turning off the A/C and rolling down the windows instead, but that’s not necessarily always the best idea.

When driving above 55 mph, especially for long periods on highways, the opposite is true — open windows make a vehicle less aerodynamic by letting in air, which increases air resistance and decreases fuel efficiency. On long road trips, using air conditioning could actually improve your mileage by up to 20 percent.

4) Don’t just sit there
On top of pointlessly pumping out greenhouse gases without actually getting you anywhere, idling automobiles also contribute to ground-level ozone, airborne particulate matter, and other near-surface air pollution. These emissions can aggravate asthma and even hinder breathing in otherwise healthy people, especially children and the elderly.

If you’re just idling to warm up your car in winter, it still only needs to run about a minute. Anything beyond that is just wasting gas.

5) Stay in tune
Fixing a car that needs a tune-up or has failed an emissions test can improve its fuel efficiency by an average of 4 percent. More serious problems, like a faulty oxygen sensor, can reduce mileage by up to 40 percent.

And don’t forget to get an oil change roughly every 3,000 miles or three months, whichever comes first (or you could look into installing an Electro-Lube Oil Refiner, which reportedly eliminates the need for oil changes while boosting efficiency 3 to 4 percent).

6) Get pumped
Keeping a car’s tires properly inflated can improve fuel efficiency by about 3.3 percent. It’s also safer and lengthens the lifespan of your tires, since under-inflated tires lose their tread quickly in addition to wasting fuel. Regular checkups for your tires’ alignment and balance aren’t a bad idea, either.

7) Take a load off
While it mainly affects smaller cars, carrying extra weight means burning extra gasoline, no matter how big your vehicle is. On average, you may be cutting your fuel efficiency by up to 2 percent for every 100 extra pounds you haul.

8 ) Develop motor skills
Using the manufacturer’s recommended grade of motor oil can boost mileage by 1 to 2 percent. Try to also use the lowest grade of gasoline that’s appropriate for your car, since high-octane grades cost several cents more per gallon.

Check your owner’s manual to be sure, but as long as your engine doesn’t start knocking, you’re probably OK. Switching from premium to regular gasoline would save hundreds of dollars every year.

9) There’s a cap for that
Gasoline can evaporate from a vehicle’s fuel tank if it’s able to find an opening, which is bad for your wallet and your lungs. Make sure your gas tank’s cap is tightened securely after you fill up, and if the cap’s threading is stripped or it fits too loosely, you might want to buy a new one.

10) Join the masses
Carpool or, even better, don’t take a car at all — walk, ride a bike, or take mass transit. It saves you money, improves your personal health, and helps the planet by keeping greenhouse gases out of its atmosphere. See MNN’s guide to greening your commute for more ideas.

Advertisements