මාළුවාත් නහින්නේ කට හින්දා කියලා කතාවක් තියෙන්නේ…
කට තියාගෙන ඉන්න බැරිකමට දහජරාවක් කාලා ඔන්න ලහියාට බඩුම තමා…
කන්න බෑ… බොන්න විතරයි…
මොන මඟුල උනත් මේකෙනම් රිංගන් ඉන්නව නේද ?
බොන්න කිව්වෙ තැඹිලි වගේ දේවල් හරී…..

Advertisements