ඔන්න පටන් අරන් මාසයක් වගෙ වෙච්ච අද කොමෙන්ට් සීයක් සටහන් උනා..
අසභ්‍ය නිසා ඉවත් කරපු ඒවත් තිබ්බානම් මේක මීට කලින් වෙලා…
හැබැයි අවාසනාවකට 100 වෙනි එක දාලා තිබ්බේ මම…

Advertisements