වෙසක් පුන්සඳින් ලොව නැහැවෙන දිනයේ ..

කරමු එක්ව පැතුමක් අප සැවොම මෙලෙසින්….

බුදුන් වැඩිය මේ පින්බිම….සැමදා

ලෝකයේ හොඳම මිනිසුන් ඉන්නා තැනක් වේවා ! !…..

කිසිවෙක් කිසිවෙකුට වෛර නොකරත්වා ! !..

හිංසා නොකරත්වා ! !….

දුක් පීඩා නොකරත්වා ! !………

Advertisements