අඹගහේ ලේනෙක් කූඩුවක් හදනවා. තව තැනක කුරුල්ලෙක් කූඩුවක් හදනවා.
අපි වෙසක් කූඩු හදනවා වෙසක් එකට එල්ලන්න.
පොලීසියත් හරි හරියට කූඩු හදනවා. වෙසක් එකට පස්සෙ එක එකාව එල්ලන්න. අනේ එකෙක්වත් දාන්න නොලැබේවා. (හොරු නැතිවේවා !!)

Advertisements