මේකත් වෙලා තියෙන්නෙ භූමිතෙල් බීපු සිද්ධියට මාස දෙකකට වගේ කලින්.
පොඩි කාලේ මම සීනි එක්ක පාන් කන්න ගොඩාක් ආසයි කියලයි තතු දත්තන් කියා සිටින්නේ. ඉතින් දවසක් තනියම පාන් වලට සීනියැයි සම්මත කරගත් යමක් දමාගෙන මම කෑවාලු. තතු දත්තන් කියන්නේ ඒ අල වවන්න යොදාගන්නා යූරියා නම් පොහොර වර්ගයක් බවයි. මම නම් තාමත් හිතන්නේ ඒ සීනි කියලායි.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements